عاشق بهترین نباش ....بهترین باش....
تا بهترین ها عاشق تو باشند